Clona

Soutěžní řád oblastního kola

  1. Název projektu a jeho charakteristika
   1. Název soutěže:
    Clona
   2. Charakteristika projektu:
    Otevřená celorepubliková korespondenční soutěž v oblastech foto – film (video), která je určena především dětem a mládeži do 26 let. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže. Soutěž je postupová a účastníci oblastních kol mohou postoupit na základě dosažených výsledků do republikového finále (dále jen RF).
   3. Vyhlašovatel a organizátor soutěže:
    Vyhlašovatelem soutěže je zapsaný spolek PIONÝR, organizátorem soutěže a zároveň i pořadatelem republikového finále (RF) je PIONÝR, z. s., PKOP.
    Organizátorem a pořadatelem oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 777 063 604 Rudolf Zeus, 606 234 887 Markéta Svobodová), email: sedmikvítek.ukop@centrum.cz, rudolfzeus@seznam.cz
  2. Oblastní kolo
   1. Termín pořádání oblastního kola:
    Termín pořádání oblastního kola Clony v sobotu 19.10.2019 v sídle ÚKOP
  3. Přihlášky a průběh soutěže
   1. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška zaslaná, nebo předaná pořadateli ve stanoveném termínu.
   2. Soutěžní práce posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních, její rozhodnutí je konečné.
   3. Zaslané soutěžní práce se zpět nevrací
   4. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací, zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby, vykonávající rodičovskou zodpovědnost. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra z.s. a organizátora je ajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
   5. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.
   6. Pro kategorii X (viz níže), je pro tento ročník stanoveno jednotné téma PIONÝRSKÁ CHEMIE
  4. Soutěžní kategorie
   1. Fotosoutěž:
    Tématické kategorie
    Ú Pionýrský úsměv (dříve protrét)
    ST Tábory, schůzky, výpravy
    P Příroda a životní prostředí
    X Etra (mění se každý rok a upravují ji propozice soutěže)
    Věkové kategorie
    A 2007 a mladší
    B 2001-2006
    C 1993-2000
    D 1992 a starší
   2. Celkový počet snímků od jednoho autora jsou tři v každé tematické kategorii a maximálně deset příspěvků v soutěži celkem. V případě série fotek je každá série považována za jeden příspěvek. Pokud soutěžící zvolí formu série fotek (jednotný žánr, případně příběh s posloupností), je tato omezena počtem snímků 6, a je nutné jednotlivá fota označit pořadovým číslem.
   3. Fotografie je možné pořizovat klasickou i digitální formou (nesmí být nijak upravovány), mohou být barevné i černobílé. Jejich doporučená „papírová“ velikost je 18 x 24 cm až 24 x 30 cm. Upřednostňujeme elektronickou formu dodání.
   4. Videosoutěž:
    Tématické kategorie
    G Gag – humor (doporučený čas do deseti minut)
    K Kronika, dokument (doporučený čas do 30 minut)
    T Volnočasový život dětí a mládeže (doporučený čas do 45 minut)
    V Volné (doporučený čas do 15 minut)
    P Pionýrský zážitek (doporučený čas do 10 minut)
    Věkové kategorie
    A 2004 a mladší
    B 1993-2003
    C 1992 a starší
   5. Maximální počet příspěvků jednoho autora je 3.
   6. Do soutěže mohou b ýt zaslány práce i bez časového omezení vzniku ve videoformátech DVD, či PC formáty (+kodek). Formát snímku je před odesláním vhodné konzultovat s organizátorem.
   7. Film musí být nahrán na samostatném nosiči. NA obalu i nosiči musí být uveden název snímku, jméno přihlašovatele, rok vzniku a soutěžní kategorie.
   8. Do soutěže může být přihlášeno také video nahrané na serveru Youtube.com (do přihlášky stačí uvést odkaz na video), případně přihlášené video poslat přes Ulozto.cz a podobné servery. Videa zveřejněná pouze na Facebooku nelze přihlásit do soutěže.

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci ke stažení, nebo jednoduše klikněte zde.