Divadlo

Soutěžní řád oblastního kola

  1. Název, charakteristika a cíl projektu
   1. Název soutěže:
    Pionýrský Sedmikvítek – Divadlo
   2. Charakteristika projektu:
    Pionýrský Sedmikvítek je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly i jednotlivce ve věku do 19 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
   3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, dávat prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
  2. Vyhlašovatel soutěže, organizátor a pořadatel
   1. Vyhlašovatel soutěže:
    Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z.s.
   2. Organizátor a pořadatel oblastního kola:
    Organizátorem a pořadatelem oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 777 063 604 Rudolf Zeus, 606 234 887 Markéta Svobodová), email: sedmikvítek.ukop@centrum.cz, rudolfzeus@seznam.cz
  3. Soutěžní kategorie
   1. Soutěž má pouze interpretační část a dělí se na jednotlivé kategorie, které jsou uvedeny v následujících bodech.
   2. Rozpis kategorií:
    1. Divadelní vystoupení – 20 až 30 minutový úryvek z klasické celovečerní divadelní hry (je případně možno vynechat některé scény a jejich obsah krátce odvyprávět či jinak nahradit). Při republikovém finále je případné prodloužení časového limitu možné pouze po předchozí dohodě s dramaturgem soutěže, a to nejpozději v termínu stanoveném pro odevzdání přihlášek – vystoupení, která překročí časový limit bez předchozí dohody, budou z hodnocení republikového finále vyřazena!
    2. Jiná jevištní vystoupení souborů – maximálně 15 minutové vystoupení ostatních jevištních forem – scénky, krátké hry, varieté, show apod.
    3. Jiná jevištní vystoupení jednotlivců a dvojic – maximálně 10 minutové vystoupení – divadlo jednoho herce, recitace, vyprávění, komici, baviči, kouzelníci apod.
    4. Vystoupení s loutkami a maňásky – maximálně 15 minutové vystoupení
   3. Kategorie B a C je možno na základě počtu a odlišnosti vystoupení dále dělit.
   4. Věkové kategorie:
    1. ročník 2007 a mladší
    2. ročník 2003 – 2006
    3. ročník 1999 – 2002
   5. Soubory se zařazují do věkové kategorie dle data narození nejstaršího člena. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.
  4. Kritéria hodnocení soutěžního vytoupení
  5. Porota hodnotí každou soutěžní formaci průběžně podle následujících kritérií:

   1. Výběr a vhodnost scénáře
   2. Úroveň režijního zpracování
   3. Vhodnost obsazení
   4. Zvládnutí replik, pohybu a využití prostoru
   5. Celkový dojem z vystoupení
  6. Průběh soutěže a postup do RF
   1. Soutěžící interpretují vlastní nebo převzatou tvorbu.
   2. Na technickém zázemí a hudebním doprovodu vystoupení se může podílet neomezený počet osob, i dospělých. Jako doprovod je povolena reprodukovaná i živá hudba. O technických možnostech místa konání je možno se informovat u pořadatele.
   3. Do RF postupuje z oblastního kola vítěz v každé kategorii, porota oblastních kol může navrhnout k postupu i další soutěžící, kteří jsou k soutěži v RF přizváni dle možností pořadatele RF. O postupovém klíči rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvítku.
   4. Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné, její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu.
   5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat tento soutěžní řád.
   6. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií oblasti Divadlo probíhá na závěr soutěže.
   7. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.
  7. Závěrečná ustanovení
   1. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM), zodpovídá za předání informace o nákládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby, vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
   2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra z.s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
   3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
   4. pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci ke stažení, nebo jednoduše klikněte zde.