Melodie

Soutěžní řád oblastního kola – www.melodie.detskaporta.cz

   1. Název projektu a jeho charakteristika
    1. Název soutěže:
     Melodie
    2. Charakteristika projektu:
     Soutěžní hudební přehlídka dětí a mládeže interpretační, instrumentální a autorská, jednotlivců i hudebních formací bez ohledu na hudební žánr a styl. MELODIE se mohou zúčastnit všichni ti, kteří hrají na hudební nástroj nebo zpívají a není jim více jak 20 let. Soutěž je postupová a účastníci oblastních kol mohou postoupit na základě dosažených výsledků do republikového finále (dále jen RF).
    3. Vyhlašovatel a organizátor soutěže:
     Vyhlašovatelem soutěže je zapsaný spolek PIONÝR, organizátorem soutěže a zároveň i pořadatelem republikového finále (RF) je PIONÝR, z. s., JčKOP.
     Organizátorem a pořadatelem oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 777 063 604 Rudolf Zeus, 606 234 887 Markéta Svobodová), email: sedmikvítek.ukop@centrum.cz, rudolfzeus@seznam.cz
   2. Cíl konání soutěže
    1. Cílem soutěže MELODIE je vytváření podmínek pro vzájemné porovnání umělecké úrovně zpěváků a hudebníků z řad dětí a mládeže, a to i na celostátní úrovni. Snahou pořadatelů je posilování jejich sebevědomí, technické a společenské úrovně, představování veřejnosti.
   3. Oblastní kolo
    1. Pořadatel oblastního kola:
     Pořadatel oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 777 063 604 Rudolf Zeus, 606 234 887 Markéta Svobodová), email: sedmikvítek.ukop@centrum.cz, rudolfzeus@seznam.cz
    2. Termín pořádání oblastního kola:
     Termín pořádání oblastního kola Melodie v sobotu 19.10.2019 v sídle ÚKOP
   4. Přihlášky a průběh soutěže
    1. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška zaslaná, nebo předaná pořadateli ve stanoveném termínu.
    2. Každý soutěžící může zpívat nebo hrát tři soutěžní skladby, přičemž celkový „čistý“ čas vystoupení nesmí přesahovat 10 minut. V případě nedodržení této podmínky má právo pořadatel soutěžní vystoupení zkrátit.
    3. Hudební nástroje a ozvučení:
     Soutěžící hrají na vlastní hudební nástroje, pořadatel zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy. Half playback je přípustný.
    4. Účastník nesmí soutěžit ve více jak dvou formacích.
   5. Soutěžní kategorie
    1. Interpretační část soutěže – věkové kategorie:
     ZA jednotlivci a vokální dua s doprovodem reprodukovanou hudbou, nebo bez doprovodu narození 2009 a mladší.
     ZB jednotlivci a vokální dua s doprovodem reprodukovanou hudbou, nebo bez doprovodu narození 2004 – 2008.
     ZC jednotlivci a vokální dua s doprovodem reprodukovanou hudbou, nebo bez doprovodu narození 1999 – 2003.
     ZP jednotlivci a vokální dua s živým doprovodem, ročníky 2004 a mladší, s doprovodem dospělého, jiné osoby.
     ZX jednotlivci a vokální dua s živým doprovodem, ročníky 2004 a mladší, kteří se sami doprovodí na hudební nástroj.
     ZY jednotlivci a vokální dua s živým doprovodem, ročníky 1999 – 2003, kteří se sami doprovodí na hudební nástroj.
     VIS Vokální a vokálně instrumentální sobory, ročníky 1999 a mladší.
     IA instrumentální hra na hudební nástroje, ročníky 2004 a mladší.
     IB instrumentální hra na hudební nástroje, ročníky 1999 – 2003.
    2. Dua a hudební a pěvecká tělesa se zařazují do věkové kategorie podle data narození nejstaršího člena. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.
    3. Autorská část soutěže – Jednotlivec nebo formace mohou přihlásit do soutěže vlastní skladby, které budou interpretovány v rámci soutěžního vystoupení. Skladba může získat obě ocenění – jak interpretační, tak autorské. Jméno autora (autorů), musí být spolu s věkem uvedeny v přihlášce. Je vhodné zaslat pořadateli e-mailem texty skladeb (partitury).
    4. Pořadatelé oblastních kol si mohou pro svou vlastní organizaci soutěžní pravidla upravit, při vysílání hudebníků do republikového finále se však řídí výhradně kritérii uvedenými v tomto soutěžním řádu.
   6. Kritéria hodnocení

  Porota hodnotí každou soutěžní formaci průběžně podle následujících kritérií:

   1. Výběr a úroveň skladeb
   2. Rytmus skladby a jeho dodržování, dynamika
   3. Úroveň a osobitost zpěvu, intonace, vhodná volba barvy hlasu
   4. Využití instrumetu, pochopení skladby
   5. Aranže
   6. Celkový dojem z vystoupení
  1. Průběh soutěže a postup do RF
   1. Soutěžící interpretují vlastní nebo převzatou tvorbu.
   2. Do RF postupuje z oblastního kola vítěz v každé kategorii, porota oblastních kol může navrhnout k postupu i další soutěžící, kteří jsou k soutěži v RF přizváni dle možností pořadatele RF. O postupovém klíči rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvítku.
   3. Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné, její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu.
   4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat tento soutěžní řád.
   5. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií oblasti Melodie probíhá na závěr soutěže.
   6. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.
  2. Závěrečná ustanovení
   1. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM), zodpovídá za předání informace o nákládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby, vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
   2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra z.s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
   3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
   4. pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci ke stažení, nebo jednoduše klikněte zde.